Menu Inschrijven

 

Algemene voorwaarden

Inhoud
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle op de website www.ruysschaert.be en in de brochure vermelde taalcursussen, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. De koper aanvaardt deze voorwaarden expliciet bij het inschrijven voor een taalcursus van Ruysschaert Language Academy.

Prijs
Alleen de prijslijst en de algemene verkoopvoorwaarden die op het moment van inschrijving op de website www.ruysschaert.be worden vermeld, zijn van toepassing.
Informatie omtrent de actuele prijzen kan aangevraagd worden via mail aan info@ruysschaert.be
Inbegrepen in de prijs: verblijf, 4 maaltijden per dag (ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal), lessen en lesmateriaal, de groepsactiviteiten en de diensten zoals die beschreven zijn in de programma’s. Er is bovendien een ongevallenverzekering voor ongevallen gedurende de cursus. Voor gebeurlijke ongevallen tijdens vervoer van en naar de cursus kan Ruysschaert Language Academy niet verantwoordelijk gesteld worden.
Niet inbegrepen: transport van en naar de cursuslocatie, persoonlijke uitgaven (in de bar tijdens de recreatie), repatriërings- en annuleringsverzekering, verzekering alle risico’s (verlies of diefstal van bagage of waardevolle dingen).

Betaling
Nadat de inschrijving verwerkt is en je een bevestiging per mail ontvangen hebt, dient het voorschot binnen de 15 dagen betaald te zijn. Het resterende saldo moet binnen de 30 dagen na de inschrijvingsdatum betaald zijn. Indien de inschrijving minder dan 7 dagen voor aanvang van de cursus gebeurt, dient het volledige bedrag binnen de 3 dagen, en ten laatste voor aanvang van de cursus, betaald te zijn.
Je bent pas 100% zeker van je plaats zodra het volledige bedrag betaald is. Deelname tot een cursus kan eenzijdig geweigerd worden indien de betaling niet volledig betaald werd. Het volledige bedrag moet betaald zijn voor aanvang van de cursus.
Indien de betaling deels of volledig wordt voldaan door een derde moet je dat bij de inschrijving vermelden. De klant blijft verantwoordelijk voor de betaling van alle bedragen die niet door de derde worden betaald.

Annulering
Annulering zonder ernstige reden:

Annulering met ernstige reden:

Annulatie door Ruysschaert Language Academy
In geval van een annulatie van een cursus door omstandigheden die zich buiten onze wil om voordoen, dan kan de inschrijving kosteloos worden overgezet naar een andere cursus binnen hetzelfde of volgende seizoen. Als het voorgestelde alternatief onmogelijk is, wordt de reeds betaalde som terugbetaald. 

Vroegtijdig vertrek
Afwezigheid wordt financieel niet gecompenseerd. Inbreuk op het cursusreglement of wangedrag kunnen leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van het verdere verloop van de cursus, waarbij de beslissing van de inrichter bindend is, en zonder dat de klant gerechtigd is op enige schadevergoeding of enige terugbetaling. Bij uitsluiting van de cursus zullen de ouders hun kind nog diezelfde dag afhalen.

Bij vroegtijdig vertrek t.e.m. maandagavond krijgt de klant een terugbetaling van €250. 

Aansprakelijkheid
Ruysschaert Language Academy is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de leerlingen meegebrachte persoonlijke voorwerpen, noch voor leerlingen die het instituut verlaten tijdens een taalcursus.
De leerling wordt aansprakelijk gesteld voor de schade toegebracht aan gebouwen, materialen of derden. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de leerling en/of zijn/haar ouders.

Privacy
Door de inschrijving voor een taalcursus en het aanvaarden van de algemene voorwaarden, het privacy beleid en het cursusreglement, sta je uitdrukkelijk toe dat de meegedeelde persoonsgegevens voor de interne administratie, de organisatie van de cursus en de facturatie verwerkt en gebruikt worden. 
Bovendien verklaar je je tevens akkoord met de verwerking van je gegevens voor marketingdoeleinden en geïndividualiseerde reclame.
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die van kracht gaat op 25 mei 2018, heeft elke klant recht op informatie over de verwerking van zijn of haar gegevens. Je kan inzage vragen in de concrete gegevens en kan deze laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.
Bovendien dient Ruysschaert Language Academy te kunnen aantonen welke persoonsgegevens verzameld worden, met welk doel deze data gebruikt worden en op welke manier de beveiliging van deze data gewaarborgd wordt. Hierover lees je meer in onze Privacy Policy.

Fotomateriaal
De klant geeft tijdens de inschrijving de toestemming aan de organisator om sfeerfoto’s te nemen tijdens de cursus, met gebeurlijke afbeeldingen van de leerling, die aangewend kunnen en mogen worden bij de publiciteit van de organisator in welke vorm ook (folder, internet,..). Indien er geen beeldmateriaal van je kind gemaakt en/of gebruikt mag worden, moet dit schriftelijk per e-mail of per post voor begin van de cursus gecommuniceerd worden.

Medische fiche
De ouders verbinden zich ertoe om bij de inschrijving te vermelden of de leerling een bepaalde allergie heeft voor bepaalde courante geneesmiddelen en/of voedingsmiddelen. Bij afwezigheid van uitdrukkelijke vermelding wordt verondersteld dat de leerling geen allergie heeft tegen de gebruikelijke geneesmiddelen, in goede gezondheid verkeert en aan alle activiteiten probleemloos kan deelnemen, alsook alle maaltijden kan nuttigen.
De ouders geven hierbij de organisator de toestemming om bij normale ziekteverschijnselen ( koorts, pijn, wonde,…) zonder consultatie van een geneesheer, de eerste geneeskundige verzorging toe te dienen waarbij de organisator zich ertoe verbindt te handelen zoals elke persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden. De organisator verbindt zich ertoe de ouders te verwittigen bij ernstige ziekteverschijnselen en onmiddellijk een geneesheer te contacteren.

Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Ruysschaert Language Academy worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn exclusief de Belgische rechtbanken bevoegd. 12/09/2019

Blijf ons volgen
Vragen of hulp nodig, mail ons of bel ons op +32 9 281 01 53

Ruysschaert Language Academy © 2024

Wijngaardstraat 14, B-9000 Gent - BE0754865777